บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จำกัด / ผู้ผลิตและออกแบบกล่องและผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูก / ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008, GMP & HACCP / บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด / ติดต่อ: 0-3423-0855 หรือ sales@nuc.co.th หรือ www.nuc.co.th


  • ปัจจุบันมีเกรดกระดาษเกิดขึ้นใหม่มากมายตามแต่ทางผู้ผลิตกระดาษจะกำหนดสีและ

   คุณสมบัติของมัน ดังนั้นสิ่งที่ผู้ใช้กล่องต้องคำนึงถึงคือคุณสมบัติต่างๆของกระดาษ เช่น

   ค่าแรงดันทะลุ ค่าแรงกดวงแหวน เป็นต้น

  • การเลือกใช้เกรดกระดาษลูกฟูกให้เหมาะสมกับกล่อง

   ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดกล่องและน้ำหนักสินค้า มิฉะนั้นการเลือกใช้กระดาษ

   ที่คุณภาพต่ำไปจะส่งผลให้กล่องยุบหรือเสียหาย แต่หากเลือกใช้กระดาษที่มีคุณภาพ

   สูงเกินไป ก็จะทำให้ต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น

  • หากสินค้าเป็นประเภทแตกหักง่าย หรือมีชิ้นส่วนหลายชิ้น ควรมีการออกแบบกล่องแผ่นรอง

   หรือแผ่นกั้นล็อคสินค้าหรือแบ่งโซนการจัดวางชิ้นส่วนต่างๆให้มีความเหมาะสม